این یک نمونه کار ورودی است
نمونه های دیگر را هم ببینید