این یک نمونه کار ورودی است
سبک آن را در نظر بگیرید و یا نمونه های دیگر را بررسی کنید